กฏหอพัก

ระเบียบการของหอพักหญิงสุขสันต์

 • ผู้ที่เข้าพักทุกคนจะต้องแจ้งที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของผู้พัก และ ผู้ปกครองให้ทราบ เพื่อสะดวกในการติดต่อ เมื่อจําเป็น
 •  เวลาเข้า – ออก สามารถเข้าออกหอพักได้ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น. หากเกินกว่าช่วงเวลานี้ สามารถแจ้งผู้ดูแลหอเป็นกรณีพิเศษได้ทาง Line Official 
 • ผู้มาเยี่ยมให้รออยู่ด้านล่างเท่านั้น ห้ามผู้พักนําผู้มาเยี่ยมเข้าไปในห้องนอนของผู้พักโดยเด็ดขาด
 • หากไปธุระ หรือไปค้างคืนข้างนอก กรุณาแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ 
 • กรณีผู้พักไม่สบาย หรือเกิดการเจ็บป่วยที่มากผิดปกติ ทางหอพักจะติดต่อนําส่งโรงพยาบาลให้ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องออกค่ารักษาเอง
 • การใช้ห้องน้ําร่วมกัน ควรเห็นใจส่วนรวม อย่านําสิ่งสกปรกส่วนตัวไปทิ้งในห้องน้ำ และกรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด
 • ผู้เข้าพักควรรักษาทรัพย์สินของหอ ช่วยกันประหยัดน้ํา – ไฟ และ รักษาความสะอาดห้องพักของตนเอง
 • ผู้เข้าพักครั้งแรก มีค่าบํารุงรักษา 500 บาท ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท (จะได้คืนเมื่อแจ้งออกจากหอพักตามระเบียบของหอ) ค่าห้องพักจ่าย 2 เดือน (เป็นค่าห้องของเดือนที่เข้าพัก 1 เดือน และ เป็นค่าห้องชำระล่วงหน้า 1 เดือน)
 • กรณีผู้เช่า พักไม่ครบเดือน ทางหอจะคิดว่าเช่าเท่ากับพักเต็มเดือน ถ้าผู้เช่าคนใดค้างชําระค่าเช่าเกิน 1 เดือน หอพักจะพิจารณาให้ผู้นั้นออกจากหอพักทันที
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายออกจากหอพัก จะต้องแจ้งออกล่วงหน้า 2 เดือน
 • กรณีพาเพื่อนมาพัก ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ ทางหอฯ จะคิดค่าเช่าพักคืนละ 100 บาท ต่อ คน 
 • การชําระเงินให้ระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน

กฏข้อห้าม

 • ห้ามผู้พักก่อความรําคาญ หรือส่งเสียงดังแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน
 • ห้ามมั่วสุม ชักชวนกัน กระทําสิ่งใดอันเป็นอบายมุข ในห้องพัก
 • ห้ามดัดแปลงสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องพัก ห้ามติดกาวสองหน้า ติดรูปภาพ ตอกตะปู ตามฝาผนัง
 • ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พัก เว้นแต่ได้ฝากไว้กับผู้ดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า ห้าม ทำอาหาร และ รีดผ้าให้ห้องพัก เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เช่านำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง 
 • ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าเดินภายในหอพัก
หอพักหญิงสุขสันต์